Tezli Yüksek Lisans Programı

PAZARLAMA (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların yönetimi uzmanlık gerektirmektedir. Sektörde yöneticilik yapacak kişilerin pazarlama ile ilgili terminolojiye, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, rakip firmaların analiz edilmesi, dağıtım ve tedarikçi olanakların oluşturulması, tüketici satış sonrası hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bunun gibi pek çok alanla ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir. Programın amacı; hem teorik bilginin hem de uygulamanın bir elde birleştirilmesinden doğan gücün ülkenin refah düzeyini artırması için kullanımını sağlayacak, strateji ve tekniklere vakıf, analitik düşünme yeteneği güçlü, problem çözme ve karar vermede yetkin yönetici adayları ve akademisyenler yetiştirmektir. Açılacak bölüm ile pazarlama alanında bilgili, stratejik kararlar vermede yetkin, küresel veya yerel sorunlarda çözüme odaklı, kıt ve sınırlı kaynakları etkin ve verimli kullanabilen, misyon ve vizyon kavramlarını kendine düstur edinmiş yöneticilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

Programla pazarlama alanına odaklanmış, yetkin akademik çalışmalar yapılması yoluyla bilim dünyasına katkı sağlayacak akademisyenlere basamak olmak amaçlanmaktadır.

Akdeniz üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak pazarlama alanında uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilen tezli yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Türkiye’deki CEO’ların %46’sının pazarlama departmanından geldiği göz önüne alındığında, pazarlama tezli yüksek lisans programının açılmasının gerekli olduğu da ortaya çıkmaktadır.Antalya sınırlı bir sanayi sektör payına sahip olmasına rağmen, hizmet sektöründe önemli bir büyüme göstermektedir. 2008 yılında Türkiye’ye gelen turistlerin üçte biri Antalya’yı tercih etmiştir. Turizm faaliyetlerinin günden güne artması, turizmle alakalı pek çok sektörün de iş hacminin ve karlılığının artması anlamına gelmektedir. Antalya’ya gelen turistlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlayacak ve karşılayacak olan departman ise pazarlamadır. Çünkü pazarlama, hizmetin öncesinden başlayan ve hizmet bittikten sonra da devam eden bir sürece karşılık gelmektedir. Bu anlamda, yetkin pazarlama departmanı çalışanları ihtiyacının pazarlama tezli yüksek lisans programıile giderileceği düşünülmektedir.

Değişen dünya ve ekonomik düzen köklü değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Artan rekabet, birbirine çok benzeyen mal ve hizmetler, farklılaşmanın giderek zorlaşması, düşen fiyatlar ve azalan işletme karları, pazarlamayı bilmeyi ve uygulamayı daha önemli hale getirmektedir. Müşterinin bulunması, elde tutulması ve işletmeye karşı sadakatinin oluşturulmasında müşteri ilişkileri yönetimi önemlidir. Pazarlama tezli yüksek lisans programı ile müşteri ilişkilerinin daha karlı hale geldiği, farklılaşmanın sağlandığı, maliyetlerin minimize edilebildiği, işletme veriminin artırılabildiği, uyumlu faaliyetlerin sağlandığı ve müşteri talep ve beklentilerinin karşılanabildiği amaç dizisi elde edilmek istenmektedir.

Uluslararası şirketler veya KOBİ’ler için tüketicilere değer taşıyan çözümler sunmada, tüketicilerle güçlü ilişkiler kurmada ve geliştirmede ve karşılığında işletme için somut değer taşıyan sonuçlar elde etmede uluslararası pazarlama önemli bir araçtır. Antalya’da bulunan ve yurt dışına ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerin ve Antalya’da faaliyet gösteren uluslararası firmaların uluslararası pazarlama alanında uzmanlaşmış, yetkin çalışanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu program ile ihtiyaç duyulan uzmanlığa sahip çalışanların sektöre kazandırılması planlanmaktadır.

Kamu ve özel kurumların verimli bir şekilde çalışabilmesi için pazarlama araştırmaları yapmaları gereklidir. Dünyada kamuoyu ve pazar araştırmaları 39 milyar dolar büyüklüğünde bir sektördür ve her yıl ortalama %2,5 büyümektedir. Amerika, İngiltere ve Almanya bu sektörün iş hacminin %50’sini elinde tutmaktadır. Türkiye’de ise söz konusu sektörün büyüklüğü 200 milyon dolar civarındadır. Şirketler içinde bulunduğu veya girmeyi düşündüğü bir sektörü çok yakından tanımalı ve pazarı iyi bir şekilde analiz etmelidir. Pazar araştırmasının iyi yapılmaması veya pazar araştırmasının yapılmadan sezgisel karar almalar, şirketler için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Pazarlama Tezli Yüksek lisans Programının önemli amaçlarından biri de yeterli ve uzmanlaşmış pazarlama araştırmacıları yetiştirerek sektörün güçlenmesini sağlamak, nitelikli veriler elde edilmesini sağlayarak şirketlerin daha doğru tüketici kitlelerine yönelmesini ve tüketici beklentilerinin karşılanmasını temin etmek ve ülkenin büyümesini ve kıt olan kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Pazarlama Programı Yüksek Lisans Koordinatörü


Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. https://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr adresinden güncel duyurular takip edilmelidir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir üniversitenin eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; istenilen belgeleri dilekçesine ekleyerek, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü alır. Bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı karara bağlanır.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.


Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 52,5 ECTS kredi toplaması gerekir. Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.


Mezun İstihdam Profilleri 

Program mezunlarımız işletmelerin satış, pazarlama, dağıtım, satın alma, pazarlama araştırması gibi bölümlerinde yönetici konumunda pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Edindikleri teorik bilgi ve pratik tecrübelerle programımızdan mezun olan öğrencilerimiz referanslarımızı da kullanarak Türkiye’nin önemli işletmelerinde iş bulabilme konusunda avantaj elde etmektedirler.


Yüksek Lisans Öğrenci Temsilcisi:


 


Pazarlama (Tezli) Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Müfredatı için tıklayınız

Pazarlama (Tezli) Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Müfredatı için tıklayınız

Pazarlama (Tezli) Yüksek Lisans Programı 2016-2017-2018 Müfredatı için tıklayınız

Pazarlama (Tezli) Yüksek Lisans Programı 2023-2024 Müfredatı için tıklayınız

Pazarlama (Tezli) Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri için tıklayınız


Etkili bir sunum hazırlamak için tıklayınız

Eklenme tarihi :14.10.2022 15:55:10
Son güncelleme : 29.09.2023 16:09:47