Doktora Programı

PAZARLAMA DOKTORA PROGRAMI

Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların yönetimi uzmanlık gerektirmektedir. Sektörde yöneticilik yapacak kişilerin pazarlama ile ilgili terminolojiye, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, rakip firmaların analiz edilmesi, dağıtım ve tedarikçi olanakların oluşturulması, tüketici satış sonrası hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bunun gibi pek çok alanla ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir. Programın amacı; hem teorik bilginin hem de uygulamanın bir elde birleştirilmesinden doğan gücün ülkenin refah düzeyini artırması için kullanımını sağlayacak, strateji ve tekniklere vakıf, analitik düşünme yeteneği güçlü, problem çözme ve karar vermede yetkin yönetici adayları ve akademisyenler yetiştirmektir. Açılacak bölüm ile pazarlama alanında bilgili, stratejik kararlar vermede yetkin, küresel veya yerel sorunlarda çözüme odaklı, kıt ve sınırlı kaynakları etkin ve verimli kullanabilen, misyon ve vizyon kavramlarını kendine düstur edinmiş yöneticilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır

Programla pazarlama alanına odaklanmış, yetkin akademik çalışmalar yapılması yoluyla bilim dünyasına katkı sağlayacak akademisyenlere basamak olmak amaçlanmaktadır.

Akdeniz üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak pazarlama alanında uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilen doktora programı bulunmamaktadır. Türkiye’deki CEO’ların %46’sının pazarlama departmanından geldiği göz önüne alındığında, pazarlama doktora programının açılmasının gerekli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Antalya sınırlı bir sanayi sektör payına sahip olmasına rağmen, hizmet sektöründe önemli bir büyüme göstermektedir. 2008 yılında Türkiye’ye gelen turistlerin üçte biri Antalya’yı tercih etmiştir. Turizm faaliyetlerinin günden güne artması, turizmle alakalı pek çok sektörün de iş hacminin ve karlılığının artması anlamına gelmektedir. Antalya’ya gelen turistlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlayacak ve karşılayacak olan departman ise pazarlamadır. Çünkü pazarlama, hizmetin öncesinden başlayan ve hizmet bittikten sonra da devam eden bir sürece karşılık gelmektedir. Bu anlamda, yetkin pazarlama departmanı çalışanları ihtiyacının pazarlama doktora programı ile giderileceği düşünülmektedir.

Değişen dünya ve ekonomik düzen köklü değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Artan rekabet, birbirine çok benzeyen mal ve hizmetler, farklılaşmanın giderek zorlaşması, düşen fiyatlar ve azalan işletme karları, pazarlamayı bilmeyi ve uygulamayı daha önemli hale getirmektedir. Müşterinin bulunması, elde tutulması ve işletmeye karşı sadakatinin oluşturulmasında müşteri ilişkileri yönetimi önemlidir. Pazarlama doktora programı ile müşteri ilişkilerinin daha karlı hale geldiği, farklılaşmanın sağlandığı, maliyetlerin minimize edilebildiği, işletme veriminin artırılabildiği, uyumlu faaliyetlerin sağlandığı ve müşteri talep ve beklentilerinin karşılanabildiği amaç dizisi elde edilmek istenmektedir.

Uluslararası şirketler veya KOBİ’ler için tüketicilere değer taşıyan çözümler sunmada, tüketicilerle güçlü ilişkiler kurmada ve geliştirmede ve karşılığında işletme için somut değer taşıyan sonuçlar elde etmede uluslararası pazarlama önemli bir araçtır. Antalya’da bulunan ve yurt dışına ihracat yapmak isteyen KOBİ’lerin ve Antalya’da faaliyet gösteren uluslararası firmaların uluslararası pazarlama alanında uzmanlaşmış, yetkin çalışanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu program ile ihtiyaç duyulan uzmanlığa sahip çalışanların sektöre kazandırılması planlanmaktadır.

Kamu ve özel kurumların verimli bir şekilde çalışabilmesi için pazarlama araştırmaları yapmaları gereklidir. Dünyada kamuoyu ve pazar araştırmaları 39 milyar dolar büyüklüğünde bir sektördür ve her yıl ortalama %2,5 büyümektedir. Amerika, İngiltere ve Almanya bu sektörün iş hacminin %50’sini elinde tutmaktadır. Türkiye’de ise söz konusu sektörün büyüklüğü 200 milyon dolar civarındadır. Şirketler içinde bulunduğu veya girmeyi düşündüğü bir sektörü çok yakından tanımalı ve pazarı iyi bir şekilde analiz etmelidir. Pazar araştırmasının iyi yapılmaması veya pazar araştırmasının yapılmadan sezgisel karar almalar, şirketler için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Pazarlama Doktora Programının önemli amaçlarından biri de yeterli ve uzmanlaşmış pazarlama araştırmacıları yetiştirerek sektörün güçlenmesini sağlamak, nitelikli veriler elde edilmesini sağlayarak şirketlerin daha doğru tüketici kitlelerine yönelmesini ve tüketici beklentilerinin karşılanmasını temin etmek ve ülkenin büyümesini ve kıt olan kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Pazarlama Programı Doktora Koordinatörü


Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. https://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr adresinden güncel duyurular takip edilmelidir.


Doktora Öğrencileri İçin Yayın Şartı

Üniversitemiz Senatosunun 15/02/2017 tarihli ve 04/31 sayılı kararının 1. maddesine istinaden Enstitümüz bünyesindeki doktora programlarında 15/02/2017 tarihinden itibaren yeni başlayan veya halen devam eden ve 01 Eylül 2017 tarihinden sonra doktora yeterlik sınavına girecek doktora öğrencilerinin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için;

1-Enstitülerce belirlenecek olan uluslararası indeksli hakemli dergilerde (sosyal bilimler enstitüsü için uluslararası veya ulusal indeksli hakemli dergilerde),

2-Doktora tez konusu veya bilim alanı ile ilgili,

3-Doktora öğrencilerinin birinci isim veya sorumlu yazar (corresponding author) olduğu,

4-Araştırma makalesi, derleme, patent, tescil veya faydalı modelden en az birisi,

5-Basılmış veya kabul edildiğine dair bir belgenin olması ve Doktora eğitim programı tamamlanmadan önce Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yapacak oldukları yayınlar için oluşturulmuş uluslararası veya ulusal indeksli hakemli dergilerin listesi:

-Web of Science

-Scopus

-Ulakbim


Mezun İstihdam Profilleri 

Program mezunlarımız işletmelerin satış, pazarlama, dağıtım, satın alma, pazarlama araştırması gibi bölümlerinde yönetici konumunda pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Edindikleri teorik bilgi ve pratik tecrübelerle programımızdan mezun olan öğrencilerimiz referanslarımızı da kullanarak Türkiye’nin önemli işletmelerinde iş bulabilme konusunda avantaj elde etmektedirler.


Doktora Öğrenci Temsilcisi:


Pazarlama Doktora Programı 2019-2020 Müfredatı için tıklayınız.

Pazarlama Doktora Programı 2023-2024 Müfredatı için tıklayınız.

Eklenme tarihi :14.10.2022 15:55:59
Son güncelleme : 29.09.2023 16:12:48